ต้นสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. การติดตามประเมินผลโครงการรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย และโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
2. โครงการส่งเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน
3. การส่งเสริมปลูกต้นไม้ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
4. การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดปทุมธานี (คปป.จ.ปท.)
5. การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดปทุมธานี (คทช.จ.ปทุมธานี)
6. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับเครือข่ายภาคประชาชนในการสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธานี
7. จัดอบรมขับเคลื่อนการจัดการและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยให้กับเครือข่ายภาคประชาชน
8. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
9. จัดอบรมขับเคลื่อนการจัดการและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยให้กับเครือข่ายภาคประชาชน
10. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
11. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
12. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย